Obchodné podmienky Hello s.r.o., Prešov

 1. Všeobecné informácie:

Spoločnosť Hello, s.r.o., Prostejovská 9, 080 01 Prešov, IČO: 36 516 279, DIČ: 2022177179, prevádzka: Levočská 20/A, 080 01 Prešov je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania pre verejnosť aj firmy. Našim cieľom je poskytovať zákazníkom kvalitné služby za prijateľné ceny.

 1. Vznik zmluvného vzťahu:

Zmluvný vzťah medzi anglickou školou a študentom vzniká na základe vyplnenia prihlášky na kurz anglického jazyka. Prihlásenie sa do kurzu je ZÁVÄZNÉ. Od zmluvy môže študent odstúpiť najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom kurzu. V prípade, že kurz bol uhradený, odhlásenie je potrebné uskutočniť osobne v sídle spoločnosti podpísaním príslušného tlačiva. Podmienky odhlásenia sú upravené v bode 4 (storno poplatky).

 1. Platba za kurz:

Ak sa študent rozhodne navštevovať jazykový kurz, je povinný uhradiť cenu kurzu najneskôr do 4 pracovných dní pred začiatkom kurzu. Ak nezaplatia všetci študenti prihlásení na kurz, anglická škola má právo kurz zrušiť (ostatní študenti budú oboznámení a bude im navrhnuté alternatívne riešenie). Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet anglickej školy alebo úhrada v hotovosti. Kapacita kurzov je obmedzená a prednosť majú zákazníci, ktorí zaplatili skôr ako ostatní. Platbu je možné uhradiť aj na 2 splátky.

 1. Realizácia platby:
 1. a) v hotovosti priamo v kancelárii anglickej školy (Levočská 20/A, Prešov)
  b) prevodom na účet: 2627039469/1100 – Tatra banka a.s., variabilným symbolom je číslo faktúry alebo objednávky
 1. Storno poplatky:
 1. a) stornovanie kurzu do začiatku kurzu: účtujeme storno poplatok vo výške 20% z ceny kurzub) kvalita výučby: každý záujemca o jazykový kurz má právo absolvovať ukážkovú hodinu zdarma za účelom oboznámenia sa s metódou, ktorou anglická škola vyučuje. Po nástupe do jazykového kurzu (t.j. účasť na 1. vyučovacej hodine) už študent nie je oprávnený požadovať vrátenie uhradenej ceny kurzu z dôvodu nespokojnosti s výučbou, ktorá mu bola vopred zdarma predvedená.

  c) v prípade zrušenia kurzu ( zo strany jazykovej školy ) vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného. V iných prípadoch nemá študent nárok na vrátenie platby za kurz.

  d) Anglická škola si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena miesta konania kurzov, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny, výmena lektorov a pod.).

 1. Vymeškané vyučovacie hodiny:

Peniaze za vymeškané hodiny sa nevracajú. V prípade vopred oznámenej neprítomnosti (1 stretnutie) má študent nárok na náhradné vyučovacie stretnutie v inej, jeho úrovni zodpovedajúcej skupine, alebo ak takáto nie je otvorená, na náhradnú individuálnu hodinu s lektorom zdarma. V prípade dvoch maximálne troch absencií môže študent požiadať o doučovanie, ktoré je spoplatnené podľa planého cenníka anglickej školy Hello. Ak študent nemôže z vážneho dôvodu kurz ukončiť, môže tak urobiť do polroka od podpísania prihlášky, alebo svoje peniaze presunúť na iného, ním doporučeného študenta začínajúceho kurz angličtiny v Hello s.r.o. a v takomto prípade môže škola vrátiť študentovi platbu za kurz, z ktorej bol ale odrátaný storno poplatok 20%.

 1. Prázdniny a dni pracovného pokoja:
 1. a) počas prázdnin sa vyučuje ako v dobe pracovných dní
  b) v sobotu v dopoludňajších hodinách sa vyučuje, v nedeľu nie. /výnimku tvoria intenzívne pobytové kurzy/
 1. Presuny v kurzoch:

Anglická škola si vyhradzuje právo, že v prípade potreby budú vykonané presuny v rámci tried, skupín a učiteľov. Taktiež si vyhradzuje právo zrušenia skupiny s počtom nižším ako 6 študentov a ponúknutia študentovi možnosť pokračovať v štúdiu v inej skupine, ktorá je na rovnakej vedomostnej úrovni.

 1. Odstúpenie od zmluvy:

Z dôvodu naplnenia kapacít môže Anglická škola od zmluvy so študentom jednostranne odstúpiť. Prednosť majú študenti, ktorí zaplatili skôr. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet spoločnosti, resp. úhrada v hotovosti. Anglická škola si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy zo študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, ak študent svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov jazykovej školy, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu. V prípade, že študent neuhradí poplatok za kurz v termíne splatnosti, je Anglická škola oprávnená ukončiť zmluvný vzťah.

 1. Sťažnosti:

Študent je povinný akékoľvek svoje sťažnosti, podnety nahlásiť bezodkladne v kancelárii anglickej školy, kde anglická škola oboznámi študenta s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti, podnetu.

 1. Testovanie:
 1. a) pred začatím kurzu: každý záujemca o jazykový kurz v Hello s.r.o., ktorý už má nejaké vedomosti z angličtiny je povinný napísať vstupný test, aby sa tak vyhol nesprávnemu zaradeniu do skupiny.
  b) ukončenie kurzu: kurz končí záverečným písomným testom a ústnym preskúšaním prebraného učiva v úrovni, ktorú absolvoval. Pre pokračovanie a úspešné zvládnutie ďalšej, vyššej úrovne je potrebné dosiahnuť min. 75% úspešnosť záverečného testu a ústnej skúšky.
  c) v prípade, že študent neprejde záverečnou úrovňovou skúškou, je povinný ju absolvovať v čo najkratšom čase.
  d) ak študent nezloží úrovňovú skúšku na tretí pokus, môže byť preradený do skupiny nižšej vedomostnej úrovne. Bod číslo 9 – b), c), d) platí pre kurzovú úroveň – min. 51 hodín a individuálne hodiny s minimálnym počtom 30 hodín.
  e) testovanie, zaradenie do vhodného kurzu a ukážková hodina v anglickej škole Hello, s.r.o. sú zadarmo
 1. Učebné pomôcky:

Učebné pomôcky dostanete v deň nástupu na kurz. Požičanie CD je na 3 dni, alebo do najbližšej vyučovacej hodiny. Požičiavanie pomôcok, kníh, CD… je na základe podpísania tlačiva.

 1. Ochrana osobných údajov:

Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely anglickej školy a to v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.  Študent vyplnením on-line prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré Anglickej škole poskytol, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a taktiež pre marketingové účely anglickej školy.

Milí študenti, veríme, že atmosféru počas výučby Vám spríjemní šálka kávy alebo čaju, ktorá je zahrnutá v cene.

Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2009